Ho'oponopono a Metoda přímé konfrontace se zrcadlením

Technika Ho'oponopono

Ho´oponopono je název starého havajského rituálu.
Tento rituál odpuštění pochází ze starobylého havajského učení Huna. Jeho smyslem je řešit konflikty a problémy pomocí spojení se zdrojem vnitřní síly - lásky v našem srdci a odpuštění.
Dojde tak k uvolnění energie vzpomínek či chyb, které mohly mít za následek nerovnováhu či nemoc.

Tato metoda vychází z přesvědčení, že to co stojí v cestě láskyplnému soužití, dokonalému zdraví a vnitřnímu bohatství, jsme my sami.

Většina našich problémů je způsobená vzorci z minula a vzpomínkami, které se nám stále přehrávají v podvědomí a neumožní nám být skutečně sami sebou.
To znamená, že co se nám v životě děje, je jen projekce/ zrcadlo našich programů, našich vzpomínek z minulosti. Problémy ve skutečnosti nejsou venku, jsou uvnitř nás.
Proto máme každý jiný pohled na situace/ osoby / věci ... ve svém životě. Nikdo jiný nevnímá naše problémy, protože nikdo jiný nemá takové vzpomínky. 
Základní myšlenkou této techniky je převzetí 100% zodpovědnosti za všechno, co se děje v našem životě. Jsme-li ochotni vzít 100% zodpovědnost a odevzdat se, to co je správné a dokonalé, se rozvine.

Ho´oponopono zajišťuje krok po kroku dosažení klidu, míru a rovnováhy a dává životu nový význam skrze pochopení vlastní totožnosti.

Původní způsob, jak pracovat s technikou Ho’oponopono, bylo odříkávání modlitby Morrnah Nalamaku Simeony, zakladatelky a první zasvěcené učitelky systému Nalezení vlastního Já pomocí Ho’oponopono. V roce 1983 byla Morrnah Nalamaku Simeona, havajská kahuna lapa´au poctěna státem Havaj titulem Žijící poklad.

„Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění… Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo… A tak se staň.“

Ihaleakalá Hew Len, Ph.D., havajský léčitel pokračoval ve stopách Morrnah Simeony a Ho'oponopono velmi zjednodušil. Proto se již v současné době původní modlitba nepoužívá.

Ihaleakalova oblíbená esej:
Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo

Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv.

Ho'oponopono je tzv. "autoterapie" - chcete-li něco vyřešit, pracujete jen sami na sobě - vše spočívá v tom, že neustále opakujete:

„Omlouvám se.“

„Prosím, odpusť mi.“

„Děkuji ti.“

„Miluji tě.“

Když říkáte:

„Omlouvám se" , omlouváte za cokoli, co uvnitř Vás způsobuje „daný problém“. Omlouváte se za vzpomínky, které jsou ukryté uvnitř Vás a nutí Vás opakovat  stejné programy.

„Prosím Tě, odpusť mi“, tím říkáte, že přijímáte 100% zodpovědnost za to, co se uvnitř Vás a kolem Vás děje.

„Děkuji Ti“ vyjadřuje Vaši vděčnost, za cokoli co máte, co zrovna prožíváte, protože nyní máte příležitost si to pročistit.

„Miluji Tě“, neříkáte to nikomu ve svém okolí, říkáte to sami sobě, své vnitřní moudrosti, promlouváte ke svému božství uvnitř sebe. Nemáte při tom žádná očekávání.

 

Týká-li se problém druhé osoby, ptáte se například sami sebe: „Co uvnitř mě způsobilo, že mi tento člověk vadí?“ „Omlouvám se za všechno, co se děje. Prosím, odpusť mi.“

Já jsem se s touto technikou setkala na transformačním semináři Znovuzrození partnerství u Zuzky Hozhoni a také jsem přečetla knížky o učení Dr.Ihaleakalá Hew Lena: Svět bez hranic a Na nule - autor Joe Vitale. Doporučuji je k přečtení všem, kteří převzali zodpovědnost za své problémy a chtějí si je řešit.

 

Metoda přímé konfrontace se zrcadlením - upravená verze rituálu Ho'oponopono

Tato metoda/ přístup vychází z Ho'oponopono a principu "přímého zrcadlení" . Stejně tak jako Dr.Ihaleakalá Hew Len zjednodušil původní modlitbu Morrnah Simeony, tak jsem si zase já dovolila upravit jeho verzi rituálu Ho'oponopono, aby byla ještě lépe uchopitelnější a proveditelnější.

Tato úprava mi přišla během čištění jako inspirace při práci sama na sobě. Intuitivně jsem ji následovala a vytvořila poté specifický, ale přitom velmi jednoduchý postup práce. Díky mé úpravě, je možné nyní techniku Ho'oponopono, používat jak samostatně, tak během konzultace s klienty. Ráda se s každým, kdo bude mít zájem o tuto metodu, podělím.

Co mě vedlo k úpravě už tak jednoduché a dokonalé techniky Ho'oponopono?

S původní technikou Ho'oponopono jsem měla a mám velmi dobré zkušenosti. Ono opravdu stačí opakovat: „omlouvám se" , „prosím odpusť mi“ , „děkuji ti“ ,  „miluji tě“ a problémy začnou odcházet. Funguje ale za předpokladu, že se spojíte s tím, co problém skutečně způsobuje a se svou vnitřní moudrostí.  A to už není pro každého při samostatné práci tak jednoduché.

Proto mě napadlo propojit techniku Ho'oponopono s principem „přímého zrcadlení“ -  vše kolem mě poskytuje informace pouze o mně  =  pokud je mi něco děláno, tak to díky tomu, že to dělám druhému či sobě, v opačném případě =  pokud něco dělám, tak díky tomu, že mi to bylo děláno.
Vnější zrcadlo je pouze odraz nás samotných - našeho nitra. Často si neuvědomujeme, že nejsme jen obětí, ale zároveň viníkem, protože to činíme nevědomě.
A naopak, někdy sami sebe za něco, co děláme, příliš obviňujeme. Tím se však držíme v pasti. Nemůžeme pochopit, proč své chování neumíme změnit. Přitom jsme to stále my, kdo ten problém drží. Neumíme si odpustit, přijmout se a pak si dovolit „věci“ dělat jinak.


Díky spojení obou technik mohl vzniknout  postup, který odhaluje naší „13. komnatu“ a zároveň ji jednoduše a plně pročišťuje.
V momentě, kdy se nám něco nelíbí a přesto převezmeme osobní odpovědnost za to, co se nám odráží v našem zrcadle, otevře se nám přístup a neomezená moc, tento obraz sebe sama okamžitě měnit.
Je jen na nás, kdy a jestli vůbec svou „13. komnatu“ odemkneme. Zda sami sebe osvobodíme od všeho, co dlouho skrýváme v podvědomí, tím, že si to konečně dovolíme. To už je věc volby každého člověka.

Myslím si, že technika Ho'oponopono může mít ještě mnoho podob a využití, protože v sobě nese velký dar - „dar lásky a odpuštění- přijetí“ . Není tedy až tak důležité, jaký postup člověk použije, ale hlavně tento dar objevit a cítit. Jsem moc ráda, že tuto úpravu techniky Ho'oponopono - metodu přímé konfrontace se zrcadlením, lze jednoduše používat a proto ji mohu nabídnout ostatním. Věřím, že Vám bude, stejně jako mně, maximálně užitečná.


Volím ji u klientů, kteří plně pochopili princip „přímého zrcadlení“. S touto metodou mám výborné zkušenosti i u svých dětí. Při konzultaci Vás ráda s touto jedinečnou metodou seznámím.